You are here

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops-en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard.

2. Prijs
Behoudens bijzondere kontraktuële bepalingen worden onze prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en binden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant. De goederen worden gefaktureerd volgens de voorwaarden van het tarief dat op het moment van de leveringsdatum van kracht is.

3. Verbintenis
Onze tussenpersonen, agenten, verkopers hebben geen volmacht tot verbintenis van de firma. Hun offertes moeten bevestigd worden door de personen die een verbintenis van de firma kunnen aangaan.

4. Leveringstermijnen
Onze leveringstermijnen moeten slechts verstaan worden als een middelverplichting, en niet als een resultaatverplichting. Een termijnenverlenging zal in geen geval een vernietiging van de koop door de koper mogen verantwoorden, noch aanleiding geven tot schadevergoeding. Onze termijnen worden steeds gegeven vertrek magazijn. Er zullen steeds gedeeltelijke leveringen mogen gedaan worden.

5. Aanvaarding
Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of "franco"-levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden.

6. Klachten
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de faktuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens deze termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Het retournummer (RMA) dat door de Customer Service toegekend wordt, moet duidelijk op de verpakking vermeld worden. Elke klacht met betrekking tot onze fakturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.

7. Waarborg-Aansprakelijkheid
Onze leveringen zijn gedurende één jaar vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken waardoor het voorziene gebruik ernstig zou aangetast zijn. De waarborg is strikt beperkt tot de vervanging of de herstelling door onze zorgen van de gebrekkig erkende stukken. Door onze tussenkomst wordt de oorspronkelijke waarborgsduur geenszins verlengd. Elke tussenkomst die niet door onze zorgen of met schriftelijke instemming zou geschiedt zijn, stelt van rechtswege een einde aan onderhavige waarborg. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke onrechtstreekse schade, wat er ook de kwalificatie van moge zijn, als voorbeeld en niet beperkend : winstverlies, winstderving, verlies van het gebruik, achtereenvolgende, speciale, incidentele of afgeleide schade, die in verbinding kan gesteld worden met het materiaal.

8. Voorschot
Het voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de klant zou toelaten van het kontrakt af te zien.

9. Betalingsvoorwaarden
Onze fakturen zijn betaalbaar in Brussel, kontant, netto en zonder disconto, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk bericht. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 16% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het faktuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 125 euro kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der fakturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. In geval van aflasting en/of annulatie van het kontrakt ten laste van de klant, zal deze laatste ons een forfaitaire schadevergoeding moeten betalen die overeenstemt met 30% van de totale verkoopprijs. Wij mogen een grotere vergoeding vragen indien de schade groter is dan 30%. Wij behouden de volle eigendom van de geleverde goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijbehorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper laat ons in dit geval toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op onze goederen.

10. Solidariteit
Indien de faktuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

11. Privacybeleid
Ons privacybeleid is te vinden op https://www.prodim-valves.be/nl-be/privacybeleid

12. Exclusieve bevoegdheid
Ieder geschil met betrekking op een huidig kontrakt zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde juridicties, deze van de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.